O LAND ROVER EXPLORE

Smarphone byl navržen v úzké spolupráci se spoleèností Land Rover, má jemné designové náznaky od neskuteènì schopného a univerzálního systému Land Rover Discovery. Díky inspiraci od konstrukce pøedního grilu až po architekturu svìtlometù a dokonce i vroubkovanou povrchovou úpravu vnitøních èísel elegantnì odráží podstatu znaèky Land Rover. Je to trvanlivý smartphone dost stylový pro kanceláø a dostateènì odolný pro skvìlé venkovní prostøedí.

Co je to “outdoorý telefon”?

Je to mobilní pøístroj navržený pro zvládnutí nároèných venkovních situací. Víme, že lidé nemají pocit, že používají své smartphony venku. Land Rover Explore øeší bìžné problémy špatného výkonu baterie (zejména ve venkovním prostøedí), køehkosti zaøízení a popraskané obrazovky od pádù, potíže zpùsobené jasným sluneèním svìtlem, mokré obrazovky a omezení pøi nošení rukavic – a vytvoøil ten nejlepší venkovní telefon.

Prùzkum odolává každodennímu používání v outdoorových situacích, aby si zasloužil místo ve vaší outdoorové výbavì. Je testován proti pádu, tak odolný proti vodì, že mùže pøežít pod vodou (vèetnì slané vody) a dokáže se vyrovnat s extrémními teplotami a náhlými teplotními zmìnami. Tato úroveò ochrany zajišuje, že se zaøízení dokáže vypoøádat s tìžkými pády nebo blátivou cestou a bude pokraèovat v práci a nepøetržitì spojovat uživatele.

NAŠE VIZE

Dìláme z outdooru zpùsob života
Smartphone pro lidi z outdooru. Vyberte si telefon, který mùžete používat od kanceláøe po hory, hlavní ulici, terén nebo pìšinky. Je toho dost pro všechny vaše životy a mùžete se vypoøádat se všemi výzvami, do kterých se vrhnete. Model Land Rover Explore zahrnuje vše, co víme, abychom vytvoøili inovativní zaøízení optimalizované pro outdoorovou aktivitu, která je spojena se stylovým designem.
Vyrábíme inteligentní, trvanlivé a úèelné produkty urèené pro lidi, kteøí pokládají outdoor za zpùsob života.

Vytváøíme zaøízení navržená pro celý týden, vytvoøená pro venkovní prostøedí
Naše telefony vydržet prostøedí v reálném životì, ale ne na úkor designu. Naším cílem je vytváøet zaøízení, která dokáží držet krok s vaším outdoorovým životním stylem.

Cílem naší znaèky je umožnit Prozkoumat více
Chceme vám pomoci udìlat nìco jiného, objevit nové cesty a pomoci vám prozkoumat více. Dáváme vám nástroje, které mùžete ovládat, najít nové trasy a vytvoøit vlastní dobrodružství.

O BULLITT GROUP
Pomáháme globálním znaèkám rozšíøit své produktové portfolia do nových kategorií, zejména na trhu s pøipojenými zaøízeními. Navrhujeme, vyrábíme, prodáváme a prodáváme produkty pod licencí pro naše partnery znaèky.

Od založení v roce 2009 jsme navrhli, vyrobili a distribuovali miliony mobilních telefonù, audio produktù, dalších pøipojených zaøízení a souvisejících periferií do více než 60 zemí svìta.