APPKY

Telefon Explore umožòuje okamžitý pøístup k informacím, které potøebujete pro své outdoorové aktivity.

PØIZPÙSOBITELNÁ OUTDOOROVÁ NÁSTÌNKA

Na domovské obrazovce vašeho pøístroje mùžete pøistupovat k jedineèné pøizpùsobitelné venkovní aplikaci Nástìnky. Nastavte vlastní panely tak, že pøidáte nebo odeberete widgety, které zobrazují nejdùležitìjší informace pro všechny vaše aktivity. Zvolte, zda se budou zobrazovat údaje ze senzorù vašeho pøístroje, jako je vaše GPS pozice, hodnota barometru, nadmoøská výška nebo kompas, spolu s podrobnými informacemi o poèasí, jako je teplota moøe a výška vzdutí, rychlost a smìr vìtru, snìhové podmínky nebo pøíležitost d隝.

Všechny tyto informace jsou k dispozici na první pohled. Mùžete zobrazit ovládací prvek nad jinými aplikacemi a znovu je skrýt. Získáte tak relevantní informace na dosah ruky, a už dìláte cokoli.

VIEWRANGER

Pro vysoce kvalitní mapování mimo cesty, telefon Explore je dodáván s pøedinstalovaným a optimalizovaným ViewRanger. Tato pøední, ocenìná outdoorová aplikace obsahuje globální terénní mapy ke stažení s vrstvami s cyklistickými a lyžaøskými trasami a detaily, jako jsou výšky vrcholù a vrstevnice, které jsou rozhodující pro plánování procházek a výletù. Nabízí také pøístup k desítkám tisíc tras a turistických prùvodcù. Mapy a trasy jsou v aplikaci k dispozici ke stažení a lze je prohlížet a používat offline.

S voucherem, který je souèástí balení, mùžete získat volný pøístup k celoplošným špièkovým topografickým mapám od pøedních národních poskytovatelù mapování – napøíklad Ordnance Survey ve Velké Británii, IGN ve Francii a BKG v Nìmecku – nebo si mùžete stáhnout vlastní mapy pøesahující více zemí. *

ViewRanger také zahrnuje Skyline – zážitek s rozšíøenou realitou, která pøekrývá popisky místních orientaèních bodù v horní èásti zobrazení kamery. Je to fantastický zpùsob, jak se orientovat a lépe pochopit své okolí ve skvìlé pøírodì!

* Prémiové mapování není dostupné v každé zemi

EXPLORE HUB

Snažíte se najít nejlepší aplikace pro plánování a podporu outdoorových aktivit v Obchodì Google Play? Explore Hub poskytuje komplexní kolekci skvìlých aplikací pro celou øadu outdoorových aktivit.

Spíše než procházet tisíce aplikací v Obchodì Google Play, specializovaný katalog aplikací v Hubu prozkoumání zahrnuje pouze doporuèení na skvìlé aplikace relevantní pro širokou škálu outdoorových aktivit. Od turistiky, jízdy na kole a vodních sportù, až po cestovní nástroje a plánovací aplikace vám Explore Hub pomùže nalézt aplikace, které vám pomohou vylepšit zaøízení Land Rover. Seznamy aplikací vás propojí pøes Google Play, takže si mùžete stále stáhnout (nebo zaplatit) aplikace pomocí stávajících údajù z úètu Google – ale nyní je mnohem jednodušší najít skvìlé aplikace pro outdoor.

APPKY LAND ROVER

Pøi prvním nastavení telefonu dostanete také možnost nainstalovat sadu aplikací Land Rover InControl spolu s malou sbírkou dalších upravených titulù. Tyto aplikace umožòují majitelùm kompatibilních vozidel Land Rover sledovat stav vozidla, jeho polohu a (kde je podporováno) vzdálené startování svých vozidel. Mohou také používat aplikace InControl podporující aplikace jako Parkopedia a Spotify prostøednictvím displeje v autì.

SOFTWARE ZAØÍZENÍ

Telefon Explore se dodává se systémem Android ™ ‘Nougat’ (v7.1.1) s plánovanou aktualizací na systém Android Oreo. Pøístroj obdrží pravidelné aktualizace zabezpeèení a záplaty.

Android je z velké èásti nezmìnìný na telefonu Explore a zajišuje vám pøístup ke všem standardním funkcím Google, které byste oèekávali. Ale promyšlené detaily – jako je režim Noèní èervený filtr, který snižuje oslnìní obrazovky, pokud jdete pìšky, nebo ètete obrazovku po tmì – byly pøidány, aby se zajistilo, že Land Rover Explore je optimalizován pro každého s nadšením pro outdoor.